Česká daseinsanalytická společnostÚvodní stránka

DA psychoterapie

DA Výcvik

DA Setkání

Členství v ČDS


DaseinsAnalytický psychoterapeutický výcvik

 Podrobnosti o DA výcviku na stránkách PVŠPS zde


Psychoterapeutický výcvik - obecně

Informace

Přihlášení na psychoterapeutický výcvik

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je: alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a věk alespoň 23 let a úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce). K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Studijní oddělení, Hekrova 805, 149 00, Praha 4 nebo e-mail provozni@pvsps.

 Přihlášení na psychoterapeutický výcvik

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je:

  • alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a
  • věk alespoň 23 let a
  • úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce).

přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Studijní oddělení, Hekrova 805, 149 00, Praha 4 nebo e-mail provozni@pvsps.cz):

Na základě Vaší přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru (poplatek za pohovor je 300 Kč).

Informace: na provozním oddělení (Ing. Větrovcová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu provozni@pvsps.cz


Informace o výcviku

Daseinsanalytický výcvik pořádá Pražská vysoká škola psychosociální ( PVŠPS) Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny tři součásti. Výcvik je schálený jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP: a mají akreditaci Ministerstva školství.

Daseinsanalytický výcvik

Daseinsanalytický výcvik v komunitně - skupinové psychoterapii

Informace o aktuálně otevíraných výcvicích je na stránce PVŠPS zde.

Výcvik je zaměřen na rozvíjení možnosti každého účastníka být sám sebou. Probíhá v duchu hesla: "Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe". Jedná se o rozšíření přístupů a postupů švýcarské daseinsanalýzy na skupinu. Fenomenologický je tento způsob psychoterapie a výcviku proto, že se tu všechno důsledně nechává být tím, čím to je, a nepřevádí ani neredukuje se to na nic jiného "v pozadí". Označení "hermeneutický" znamená, že základním momentem je tu smysl, porozumění a výklad. Skupinový rozhovor se odehrává v rovině přirozené řeči a živé osobní zkušenosti. Skupinové jevy a události spolubytí jsou ponechány ve svých původních a jedinečných významech. Nepoužívá se hlubinného myšlení a teorie (jakým je např. pojmový konstrukt "nevědomí", ani odosobněné teorie učení). Vedení rozhovoru a způsob diskuse není invazivní, ale přesto se proniká do všech témat lidské existence, včetně její svobody a odpovědnosti.
To je umožněno okolností, že fenomenologicky hermeneutická psychoterapie a výcvik se opírají o existenciální antropologii, která člověka neredukuje na pudově řízenou bytost. Člověk se primárně řídí vlastním porozuměním svému bytí a bytí vůbec. Zabýváme se pocity, protože každé porozumění je vždy nějak naladěné. Bezprostřední vztahy a dialog v tomto výcviku mají přednost před tzv. psychoterapeutickými technikami. Ty jsou spíše doplňkové a ryze prostředečné a klade se důraz na jejich beznátlakovou a rozumějící aplikaci.
To, že se fenomenologicky hermeneutický přístup důsledně přidržuje bezprostřední fakticity lidské existence, mu umožňuje respektovat osobitou jedinečnost každého člověka a také jí rozumět. Určujícím vodítkem je tu snaha vyhnout se všemu mechanickému a manipulativnímu. To klade značné požadavky na nasazení a konstruktivní tvořivost účastníků; nebuduje se rutina ani žádná doktrína, ale konkrétním porozuměním podložená otevřenost vůči každému životnímu příběhu, se kterým se příští psychoterapeut v budoucnosti setká. Fenomenologicky hermeneutický přístup i výcvik lze proto označit za náročné. Dosavadní bilance však nasvědčuje tomu, že absolvent tohoto sebezkušenostního výcviku není kultivován jednostranně a má cestu otevřenou k jakémukoliv dalšímu profesnímu růstu a uplatnění.

Psychoterapeutická komunita
Výcvik probíhá komunitní a skupinovou formou. Komunita je přirozené společenství lidí ve výcviku. V ní probíhají společné akce a společný program. Komunita je půdou, ze které vyrůstá skupinová zkušenost i skupinová práce.Důležitými hodnotami jsou, otevřenost, respekt, přijetí sebe i druhých, péče o důstojnost, čest a toleranci, cílem je získání a osvojení vědomí i praxe lidské vzájemnosti.

Psychoterapeutická skupina
Ve skupině probíhá vlastní terapeutický program, který má svoji specifickou podobu i řád.
Cílem je:
a) Otevírání vlastních a danému člověku přiléhajících možností smysluplného života.
b) Otevírání vztahů a vztahovosti v komunitním a skupinovém setkávání.
c) Zakládání předpokladů k pravdivému vedení vnitřního života i soužití s druhými lidmi.
d) Živá účast, vhled a porozumění lidským společenstvím, tvořícím různé horizonty našich vztahů, vazeb a soužití. Součástí toho jsou i hlubší poznání barier, omezení a příčin potíží v soužití a komunikaci.
e) Obnova tradičních, objevování nových i opouštění falešných životních hodnot.
f) Rozvoj sebe a svých možností, schopností a vztahového potenciálu, zrání a košatění života v různých etapách života.
g) Pěstování odvahy k porozumění smyslu, ke změně, odvaha vzdávat se iluzí, sebeklamu a nereálných očekávání.
h) Setkání s léčebnými a dalšími vlivy psychoterapie, možnostmi i mezemi, psychosomatické souvislosti. vhled a porozumění osobní psychopatologii i patologii v lidských společenstvích.
i) Odvaha k přesahu i střízlivosti.

Během výcviku jsou do komunitních klubů zváni lektoři, kteří frekventanty seznámí s některými důležitými psychoterapeutickými dovednostmi a "technikami". (arteterapie, relaxace, muzikoterapie atp). S postupem času frekventanti přebírají vedení komunit a klubový program.

 

Přijetí do výcviku

Podmínky pro přijetí uchazečů: 

1.   Věk při nástupu do výcviku nejméně 23 let.
2.   Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Psychoterapeutické vzdělání je určeno především lékařům, klinickým psychologům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí.
3.   Nepřítomnost zdravotních potíže a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychoterapeutického vzdělávání.
4.   Úspěšné absolvování výběrového pohovoru se dvěma výcvikovými terapeuty, kteří s nimi prohovoří některé otázky životopisu. V pohovoru.se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v profesní praxi.

K přihlášení je třeba poslat:

1.   přihlášku
2.   neformální životopis, který má rád osobní zkušenostní výpovědi v rozsahu 7-10 stran. Doporučuje se životopis sepsat ručně. Neformální životopis je výhradním majetkem uchazečů a s jejich souhlasem do nich mohou nahlížet výcvikoví lektoři.
Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden na stránce
 přihlášení. Na základě přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru.

Po absolvování pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku.

 

Pravidla

Úplný seznam pravidel a certifikací na stránkách PVŠPS zde.

Pravidla DA výcviku do 2012

Daseinsanalytický výcvik (pro výcviky, které začaly do roku 2012)

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi.

1. Sebezkušenostní část

Trvá zpravidla 5 let a obsahuje nejméně 500 hodin zkušenosti se sebou (obvykle 580 - 600 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu). Během jednoho roku proběhne obvykle 120 hodin výcviku rozložených do čtyř několikadenních bloků, z nichž jeden bývá pětidenní, jeden třídenní a dva dvoudenní.
Tato část výcviku je zakončena způsobem, který určí vedoucí komunity.

Výcvik se otevírá zhruba jednou za rok až rok a půl.

Vedoucími výcviků jsou: Doc. PhDr. Jiří Růžička, Doc. PhDr. Oldřich Čálek, MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Jakub Zlámaný, PhDr. Daniela Wurstová, Mgr. Jan Vybíral, MUDr. Radmila Schneiderová, PhDr. Milan Sedláček, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Pavla Janská a další.
Nabídka výcvikových lektorů může být průběžně aktualizována.

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce).

Cena za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro příští rok kolem 19 000 Kč, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

2. Teorie

Obsahuje 380 hodin, které jsou rozděleny do dvou částí:

1. Obecná teorie (200 hodin). Absolventi vzdělání v pomáhajících profesích získali tuto část vzdělání během studia některé z pomáhajících profesí, např. psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky apod. Ostatní, kteří nemají takovéto vzdělání, jej mohou získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF.

2. Speciální teorie (180 hodin), která je v každé škole či směru odlišná. Naše výcviky jsou buď psychodynamické nebo daseinsanalytické. Pro oba typy nabízíme tyto možnosti vzdělávání:

a) Seminář Lege artis postupy ve skupinové a komunitní psychoterapii, ve kterém je možné se naučit psychoterapeutickým postupům, dovednostem a zvládání typických a obtížných skupinových a komunitních situací. Získané dovednosti si nelze plně osvojit ani studiem, ani zkušeností ve výcvikové skupině. Tento seminář je zpravidla dvouletý a obsahuje 80 hodin. Seminář doporučujeme obzvláště proto, že vytváří potřebné profesní návyky. Je vhodné jej začít až po absolvování dvou až tří let sebezkušenostního výcviku.

b) Jednotlivé semináře, které obsahují 13 ‑ 17 hodin. Dále jsou uvedena témata seminářů, které se započítávají do teoretické části výcviku (doporučujeme Vám ověřit si na studijním oddělení PVŠPS-PPF, zda Vámi vybraný seminář je uznáván). Docházku do jednotlivých seminářů si můžete rozvrhnout podle svého uvážení v průběhu celé sebezkušenostní části výcviku i po jejím dokončení.

c) Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář, podrobnosti a přihlášku najdete zde. https://www.pvsps.cz/data/document/20121017/da-teorie.doc/?id=883

d) Přednáškové víkendy v rámci PPF, a to každý měsíc, zpravidla poslední pátek a sobotu v měsíci. Jeden přednáškový víkend obsahuje 12 hodin, koná se devětkrát do roka (kromě prosince a prázdnin), za jeden rok tedy obsahuje 108 hodin. Kromě přednášek je možné v rámci přednáškového víkendu navštívit také cykly krátkých seminářů, jeden cyklus (1 semestr) obsahuje 8 hodin. V průběhu jednoho školního roku můžete navštěvovat více cyklů. Všechny podrobnosti o výuce na PPF získáte na stránce PPF.

Ceník přednášek a seminářů:
Pokud se zúčastníte přednášek na PPF, zaplatíte buď celý rok (v ceně je zahrnuto zasílání programů přednášek každý měsíc) nebo jednotlivé víkendy na místě, víkendové semináře se platí jednotlivě. Ceny  
viz stránka PPF - Platby

Teoretická část vzdělání je ukončena orientační zkouškou.
Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části na e-mail vycvik@pvsps.cz. Zkouška se koná po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Literatura doporučená ke zkoušce:
BINSWANGER, L., MINKOWSKI, F., STRAUSS, E., Antologie. Osoba a existence z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie. Praha: Host, 2009.
BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžnou : I.II. nakl. J a J, 1992.
CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Praha: Triton, 1998.
ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004.
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
RŮŽIČKA. J. (ed) Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton, 2011.
RŮŽIČKA. J. Ego analýza. Kritická studie. Praha: Triton 2010.
YALOM, I. Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 2006.
YALOM, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál, 2007.
ZEIG. J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.
 

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 100 hodin práce se supervizorem. Je možné ji absolvovat formou:
a) skupinové supervize (Váš případ se probírá ve skupině, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů),
b) individuální supervize (kde máte supervizora jen pro sebe). Individuální supervizi doporučujeme především pro ty kolegy, kteří v budoucnu nebudou vykonávat skupinovou psychoterapii nebo ji budou poskytovat v menší míře a soustředí se na psychoterapii individuální.
c) balintovské skupiny (vedené vedoucím uznávaným Balintovskou společností, balintovská skupina je zaměřena na problematiku vztahu pacienta a terapeuta, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů).
Supervizi je nutné absolvovat u jednoho supervizora, v případě dvou forem supervize maximálně u dvou supervizorů. Balintovskou skupinu (c) je nutné kombinovat s jednou z dalších forem supervize (a, b)., a to tak aby balintovská skupina neobsahovala více než třetinu celé supervize. Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci směru, v němž psychoterapeut absolvoval výcvik (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). Supervizor dodá výsledek supervize hodnocením na studijní oddělení PVŠPS tak, aby mohlo být vydáno osvědčení o absolvování výcviku. V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.Podmínky supervize (včetně ceny) si je třeba dohodnout přímo se supervizorem, kterého si vyberete a který je na seznamu našich supervizorů, jenž je dále uveden (v případě zájmu Vám na ně poskytneme kontakty). Skupinovou supervizi a balintovskou skupinu může v případě dostatečného počtu zájemců PPF pomoci zorganizovat.
Doporučujeme začít se supervizí až po absolvování alespoň poloviny sebezkušenostního výcviku a vždy po dohodě s vedoucím výcvikové skupiny (bez této dohody nebudou supervizní hodiny započítány). Kolegům, kteří již pracují psychoterapeuticky s klienty nebo pacienty, doporučujeme supervizi i dříve (po dohodě s vedoucím výcvikové skupiny). Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku.

Seznam supervizorů najdete zde.

Zakončení výcviku

Výcvik je ukončen teoretickou prací na téma dle vlastního výběru z oblasti skupinové nebo individuální psychoterapie a její obhajobou.
Rozsah práce je 12 stran (normovaná strana má 60 znaků a 30 řádek, v elektronické podobě 1800 znaků). Práce by měla obsahovat úvahu, rozbor nebo vlastní názor týkající se problému nebo závažného tématu skupinové a komunitní nebo individuální psychoterapie orientace shodné s výcvikem. Doporučujeme, aby práce obsahovala kazuistiky, ať v podobě zlomků nebo kazuistiky celé. Kazuistika musí být podložena teorií. Téma doporučujeme konzultovat s výcvikovými lektory vlastního nebo jiného výcviku. Po formální stránce musí práce splňovat následující podmínky: Při citacích z literatury je nutné napsat uvozovky a uvést zdroj, ze kterého citujete. Za citací v textu se uvádí autor či autoři a rok vydání díla (př.: „ ......" (Vymětal a kol., 1997)). Na konci práce musí být uveden seznam použité literatury (knihy se uvádějí stejným způsobem jako v seznamu literatury ke zkoušce).

Obhajoba závěrečné práce probíhá před výcvikovou komisí. Absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí výcviku, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům.

K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech tří částí výcviku na e-mail vycvik@pvsps.cz.

 

Pravidla DA výcviku po 2012

Daseinsanalytický výcvik (pro výcviky, které začaly od roku 2013)

Leták ve formátu Wordu si můžete stáhnout na PVŠPS.

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi.
Součástí výcviku je také praxe.

1. Sebezkušenostní část

Obsahuje:

1) Individuální zkušenost: nejméně 500 hodin individuální cvičné daseinsanalýzy (dále DA) vedené daseinsanalytikem
nebo
2) komunitně skupinovou zkušenost:.nejméně 500 hodin komunitní a skupinové daseinsanalýzy vedené daseinsanalytikem.
a
3) kombinovanou zkušenost – v případě, že chce terapeut pracovat individuálně i skupinově, nabízí se kombinovaná výcviková zkušenost:

a ) Pokud má student DA psychoterapie pouze individuální cvičnou analýzu, vyžaduje se od něj absolvování alespoň 150 hodin komunitě skupinové cvičné daseinsanalýzy ve výcvikovém programu v DA komunitní a skupinové psychoterapii.

b) Pokud má student DA psychoterapie komunitně skupinovou zkušenost v rozsahu 500 hodin, musí absolvovat ještě 100 hodin individuální cvičné DA.

Vedoucími výcviku jsou: Mgr. Pavla Janská, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Miluše Pixová, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., PhDr. Milan Sedláček, MUDr. Radmila Schneiderová, Mgr. Michal Slaninka, Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Eva Tošnerová, Mgr. Jan Vybíral, PhDr. Daniela Wurstová

Ad 1)
Získání individuální zkušenosti je zajištěno v pravidelných setkáních podle plánu s výcvikovým daseinsanalytikem, které bývají zpravidla 2-3x v týdnu a jsou realizovány:
1. Osobní výpovědí studenta
2. Rozhovorem
3. Hermeneutickým výkladem životních událostí, osobní zkušenosti a jejího prožívání fenomenologickou metodou
4. Daseinsanalytickým výkladem snů
5. Prací s imaginacemi

zakončení sebezkušenostní části si připraví student závěrečnou bilanci podle doporučeného itineráře. Bilance probíhá s výcvikovým psychoterapeutem.

Seznam individuálních výcvikových terapeutů: Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Pavla Janská, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Miluše Pixová, MUDr. Radmila Schneiderová, PhDr. Eva Tošnerová, Mgr. Jan Vybíral, Mgr. Jan Jakub Zlámaný.

 Ad 2)
Zajištění komunitně skupinové zkušenosti je prováděno formou několikadenních setkání v průběhu roku. Všichni frekventanti výcviku tvoří komunitu a ta se skládá ze skupin většinou o počtu 12 lidí.

Program zahrnuje mimo jiné:
1. Práci se životopisnými údaji, jejich podílem a vlivem na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.
2. Skupina je orientována na vztahy, a to jak ve skupině vůči členům i vedoucím i vztahy ostatní.
3. Významné vztahy zahrnují "slepá místa" zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Lidé se je učí rozpoznávat a interpretovat.
4. Práce se skupinovými jevy v jak negativním, tak pozitivním slova smyslu, jejich zvládání a pěstování.
5. Edukace a reedukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, tj. jmenovitě pěstování respektu, úcty, sociálního bezpečí, kongruence, tolerance, empatie, akceptace, zvládání komunikačně obtížných situací, výuka asertivního chování, zvládání krizových interpersonálních situací, mediace, facilitace, participace atd. Důraz je kladen na autenticitu, otevřenost, přijetí a bezprostřední porozumění bez teoretických i jiných předsudků
6. Komunita je chápána jako přirozené společenství, ze kterého vyrůstají další možnosti, jako je skupinová práce, zábava, odpočinek, atd.
7. Klubová činnost je soustředěna na další vzdělávací, zábavné, relaxační, odpočinkové a kolektivní aktivity.

zakončení sebezkušenostní části si připraví student závěrečnou bilanci podle doporučeného itineráře a přednese ji před skupinou.

Výcviková skupina se otevírá zhruba jednou za jeden až dva rokyl.

Cena za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro příští rok kolem 19 000 Kč, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.
 

Teorie

Obecná teorie (600 hodin) Jako součást vzdělání v pomáhající profesi – základy psychodiagnostiky, psychologie osobnosti, psychopatologie dospělých, dětí a mládeže, sociální patologie, vývojová psychologie, speciální pedagogika, základy psychofarmakologie, zdraví a nemoc (+ první pomoc).

Speciální teorie komplementární (200 hodin) - filosofie, sociologie, péče o duši, religionistika, pedagogika, kulturní a soc. antropologie, etika apod.

Psychoterapie obecná (200 hodin) – školy, směry, metody, formy psychoterapie, poradenství, rozhovor.
Absolventi vzdělání v pomáhajících profesích získali výše uvedenou část vzdělání během studia některé z pomáhajících profesí, např. psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky apod.

Psychoterapie speciální (180 hodin) – semináře DA, které zahrnují základy fenomenologie, postupy a metody v DA psychoterapii, výklad v DA (sny, imaginace, symptomy, projevy a chování člověka), vedení psychoterapeutického rozhovoru. Existenciály (časovost, dějinnost, prostorovost, tělesnost, pohlavnost, smrtelnost, atd.) z psychosomatického hlediska. Seminář komparativní psychoterapie, ve kterém jsou fenomenologicky vykládány jiné psychoterapeutické směry a metody tak, aby jim bylo rozuměno v daseinsnanalýze, psychoterapeutická diagnostika v komparaci s diagnostikou psychiatrickou, klinicko psychologickou, poradenskou, sociálně pracovní.

Témata:
Základy existence a teorie pobytu
Základy psychologie, psychoterapie a lékařství z DA hlediska
Lidská existence z hlediska časových a vývojových možností
Psychosomatické otázka
Lidská vztahovost a psychoterapeutický vztah a práce s ním
Otázky psychoterapeutické diagnostiky
Nosologie klasická, její fenomenologická reinterpretace
Neurózy
Poruchy osobnosti
Deprese
Hraniční stavy a hraniční poruchy
Psychotické vztahy a psychózy
Poruchy sexuální identity
Závislosti
Práce s rodinou a rodinnými příslušníky
Fáze psychoterapie
Komunitní a skupinové společenství, komunitě skupinová DA
Psychoterapeutické otázky skupinové pohybu a proměn, vztahy v komunitě a ve skupině
Metody DA psychoterapie (rozhovor, vrozumívání, výklad, řeč a jazyk, výklad pobytu, snů, symptomů a poruch, imaginace)

Teoretická část speciální psychoterapie je zajišťována ve:

a)   tříletém teoretickém daseinsanalytickém semináři,

b)   dalších seminářích.

Teorie speciální části je ukončena orientační zkouškou (vyhověl-nevyhověl).
Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části na e-mail vycvik@pvsps.cz. Zkouška se koná po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Základní literatura:
BINSWANGER, L., MINKOWSKI, F., STRAUSS, E., Antologie. Osoba a existence z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie. Praha: Host, 2009.
BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžnou : I.II. nakl. J a J, 1992.
CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Praha: Triton, 1998.
ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004.
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
RŮŽIČKA. J. (ed) Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton, 2011.
RŮŽIČKA. J. Ego analýza. Kritická studie. Praha: Triton 2010.
YALOM, I. Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 2006.
YALOM, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál, 2007.
ZEIG. J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.

Kromě této literatury je studentům doporučena nebo je požadována další literatura, která se týká jednotlivých předmětů, seminářů a prací. Předepsaná literatura je v češtině i v dalších jazycích.

 Supervize

Supervize obsahuje nejméně 150 hodin supervize, z toho nejméně 50 hodin individuální supervize.
Supervize musí probíhat u supervizora ze seznamu DA supervizorů. O supervidovaných případech si vede student písemnou dokumentaci, kterou předkládá supervizorovi.
Supervize je ukončena závěrečným kolokviem u supervizora (v případě skupinové supervize ve skupině), o supervizi je vydáno potvrzení.
Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci psychodynamického směru (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.

Supervizi je možné začít  po souhlase výcvikových vedoucích. Supervize započatá před souhlasem nebude započítána jako výcviková supervize. Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku. Týmová supervize není považována za výcvikovou.

Seznam supervizorů najdete zde.

Praxe

150 hodin praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie.
Během praxe se frekventant účastní přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio – video), zápisů, sdělení, ap.) psychoterapeutického procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Po ukončení praxe vydává odborník z pracoviště písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
Pokud si frekventant není jist, zda jde o psychoterapeutické pracoviště, může si předem požádat o schválení uznání praxe jako psychoterapeutické práce.

Zakončení výcviku

Závěrečné řízení je komisionální. Je sestaveno z nejméně tří daseinsnanalytiků, kteří provedou kontrolu veškeré odborné dokumentace potřebné k závěrečnému řízení (o sebezkušenostní části, o praxi, teorii a supervizi). K závěrečnému řízení si student připraví v písemné formě kazuistiku, kterou před komisí obhájí. Komise klade otázky, které se týkají jak kazuistiky, tak mají obecně odborný charakter.
K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech tří částí výcviku a praxe na e-mail vycvik@pvsps.cz.
O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS-PPF osvědčení.

Celoživotní vzdělávání

DA psychoterapeut se celoživotně vzdělává v psychoterapii a příbuzných oborech.

Psychoterapeut musí ročně alespoň::
-     absolvovat čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo semináře,
-     absolvovat 30 hodin intervize nebo 15 hodinám supervize,
-     napsat seznam přečtené odborné literatury, předpokládá se alespoň pět textů v článcích nebo dvě knihy. Nepočítají se populárně vědecké texty jako např. Psychologie dnes apod.
O celoživotním vzdělávání je vedena matrika a odborné akce jsou zaznamenány v indexu celoživotního vzdělání, který se každých 5 let předkládá DA společnosti k reakreditaci DA psychoterapeutické způsobilosti.

 

Aktuálně otevíraný výcvik

Bude doplněno.

Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze

PVŠPS a PPF otevírají pětiletý program nazvaný Péče o duši. V seminářích se jeho účastníci setkají s několika základními rozměry lidství, které budou popsány, vyloženy a v jejich rámci budou prakticky získávat osobní zkušenosti. Jedná se o dimenze: 1. Péče o rodinné a jiné základní vztahy. 2. Péče o tělesnost, 3. Péče o spiritualitu v evropské i mimoevropské praxi, 4. Péče o svobodu, pravdu a smysl vlastního bytí, 5. Umění milovat, 6. Péče o obec, o naše evropské společenské a kulturní hodnoty a tradice. Program je skupinově komunitní. Lektoři jsou zkušení psychoterapeuti a zároveň odborníci v daných oblastech. V programu se lidé sekají nejen s vlastním niterností, ale také zavítají na místa, která k daným okruhům neodmyslitelně patří a v jejich rámcích si osvojí praktické způsoby a dovednosti péče.
Těšíme se na novou společnou zkušenost!
Za lektorský tým doc. Růžička

 Podrobné informace o přihlášení naleznete zde.

Daseinsanalytický výcvik v komunitně- skupinové psychoterapii

PVŠPS bude otevírat další pětileté sebezkušenostní výcviky v daseinsanalytické komunitně-skupinové psychoterapii. Podrobné informace o přihlášení naleznete zde.